Sztolnia Rycerska

Sztolnia Rycerska

,

Artyku� udost�pniamy dzi�ki

,http://www.speleon.nidzica.pl/

Opisy wypraw

Sztolnia Rycerska na Dzikowcu

Adam Sza�anda.

Sztolni� Rycersk� w masywie g�ry Dzikowiec, po raz pierwszy odwiedzili�my w listopadzie 2014 roku.

Ciekawo�� wzbudzi�a betonowa obudowa sztolni oraz trudno dost�pny wy�szy poziom wyrobiska.

Zainteresowanie podsyca�y r�ne informacje o tym obiekcie skrupulatnie wy�uskiwane od innych badaczy tych jak�e ciekawych miejsc. O sztolni czyta�em ju� kilka opracowa�, ale postanowi�em odwiedzi� j� z nasz� grup� ze SPELEONU. Z pomoc� Tomka z Grupy Sztolniowej KLIN, bardzo �atwo trafili�my na miejsce. Ch�odny, listopadowy poranek spowodowa� do�� szybkie wej�cie do wn�trza budowli. Jest do�� nisko co przy moim wzro�cie (190 cm) powoduje, �e musze si� do�� mocno pochyli�.

image002

.Wn�trze Sztolni Rycerskiej


Na betonowej obudowie wida� �lady wcze�niejszych penetracji. Elementy, os�aniaj�ce nas przed obsypywaniem lu�nego stropu, posiadaj� ubytki materia�u. Wcale mnie to nie dziwi, gdy� spotka�em si� z pog�oskami a w niekt�rych kr�gach eksplorator�w wr�cz z przekonaniem o depozytach zalegaj�cych w ukrytych, bocznych korytarzach sztolni. Og�lnie dost�pna mapa obiektu, datowana na 1942 rok, faktycznie pokazuje istnienie bocznych odn�g. Je�li wierzy� wspomnianej mapce, to nie s� to zbyt rozleg�e korytarze. Nasze wej�cie mia�o na celu zapoznanie si� z warunkami panuj�cymi w sztolni oraz rozpoznanie potencjalnych niebezpiecze�stw. Grupa dotar�a do miejsca, gdzie przeciskaj�c si� nad obudow� korytarza da si� przej�� do drugiego wy�szego poziomu. Przej�cie jest do�� niebezpieczne z uwagi na sypki rumosz skalny, dodatkowo �liski od lej�cej si� ze stropu wody. Na g�r� poszed� najszczuplejszy ? Karol. Z uwagi na czekaj�ce nas jeszcze tego samego dnia spotkania nie mieli�my czasu na dok�adniejsz� eksploracj�.

,

image004

,Przestrze� za obudow�

Do sztolni wr�cili�my w pa�dzierniku tego roku, Ryszard ? prezes Grupy Sztolniowej KLIN - odprowadzi� nasz� ekip� na parking, dalej ruszyli�my sami. Przy okazji do�� pobie�nie spenetrowali�my okolice wlotu sztolni gdzie znale�li�my resztki metalowych podk�ad�w do szyn kolejki transportuj�cej urobek. Obejrza�em te� niewielkie pomieszczenie na wlocie chodnika. Prowadzi do niego ma�y w�az w pod�odze, niezauwa�any przez wi�kszo�� eksplorator�w. Pomieszczenie jest niewielkie o wymiarach oko�o 3m x 3m wype�nione wod� si�gaj�c� ok. 50 cm poni�ej stropu. Niestety, braki sprz�towe nie pozwoli�y na dokonanie precyzyjnych pomiar�w tego pomieszczenia oraz identyfikacji znajduj�cych si� tam instalacji.

image006

Podziemne pomieszczenie na wlocie sztolni

Cz�� grupy wesz�a do wn�trza Rycerskiej. Celem by�o w miar� dok�adne obejrzenie II poziomu. Liczyli�my na to, �e uda si� tam w�lizn�� kilku osobom. Aby zrealizowa� nasz plan, nale�a�o nieco udro�ni� strome wej�cie, oraz zabezpieczy� przed obsypuj�cymi kamieniami. W tym odcinku, bardzo przyda�o si� do�wiadczenie jaskiniowe i bez zb�dnej ?przebudowy? sztolni uda�o si� nieco poszerzy� otw�r wej�ciowy co znacznie u�atwi�o przedostanie si� na wy�szy poziom. Zasadniczych zmian od poprzedniej wizyty nie stwierdzono. Nie uda�o si� odnale�� nowych chodnik�w czy te� pomieszcze�. Czytaj�c relacje eksplorator�w, analizuj�c dokumenty i ws�uchuj�c si� w fachowe uwagi geolog�w nale�y zwr�ci� uwag� nie tyle na sam� sztolni� wodn� a raczej na ca�y masyw Dzikowca. Wiadomo o kilku sztolniach znajduj�cych si� w tym wzniesieniu. Wiemy z ca�� pewno�ci�, �e od 1941 lub 1942 roku, piecz� nad pracami budowlanymi na Dzikowcu sprawowa�a organizacja TODT, maj�ca do�wiadczenie w budowie obiekt�w militarnych (RIESE, Wilczy Szaniec). Pobliski teren by� zamkni�ty dla postronnych i silnie chroniony. O ile ich prace w sztolni wodnej nie by�y zbyt obszerne, to z uwagi na poblisk� infrastruktur� drogow� i kolejow� sam Dzikowiec stanowi do�� ciekawe miejsce bada�.

,

image008

Plan Sztolni Rycerskiej

Z ca�� pewno�ci� Organizacja TODT nie prowadzi�a prac wy��cznie w sztolni wodnej, do wzmocnienia niestabilnego chodnika w uj�ciu wodnym, nie potrzeba prac OT - do tego wyznaczano cywilne ekipy budowlane. To, czym zajmowano si� w sztolniach ukrytych w masywie Dzikowca w czasie II wojny �wiatowej i jaki by� cel ich budowy na razie pozostaje tajemnic�, podobnie jak wiele innych lokalizacji na terenie Dolnego �l�ska

•Poprawiony• (••poniedziałek•, 09 •października• 2017 08:04•)

 

•Informacje o wydajności•

Application afterLoad: 0.003 seconds, 0.89 MB
Application afterInitialise: 0.049 seconds, 3.87 MB
Application afterRoute: 0.057 seconds, 4.59 MB
Application afterDispatch: 0.827 seconds, 8.58 MB
Application afterRender: 0.840 seconds, 8.91 MB

•Zużycie pamięci•

9459368

•Zapytań do bazy danych: 11•

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1529948514' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '3970cb07c1fee25773afe670a42a3c85'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '3970cb07c1fee25773afe670a42a3c85','1529948574','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 7. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 40
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-06-25 17:42:54' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-06-25 17:42:54' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 8. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='40'
 9. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 10. SELECT password
    FROM jos_users
    WHERE gid IN (23, 24, 25, 30)
 11. SELECT password
    FROM jos_users
    WHERE gid IN (23, 24, 25, 30)

•Wczytane pliki języka•

•Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny•

POSTAUTHORICON	::include()	[/home/gsklin/ftp/gsklin/libraries/joomla/application/component/view.php:564]
POSTDATEICON	::include()	[/home/gsklin/ftp/gsklin/libraries/joomla/application/component/view.php:564]

•Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta•


# /home/gsklin/ftp/gsklin/libraries/joomla/application/component/view.php

POSTAUTHORICON=PostAuthorIcon
POSTDATEICON=PostDateIcon