Sztolnia Rycerska

Sztolnia Rycerska

,

Artyku� udost�pniamy dzi�ki

,http://www.speleon.nidzica.pl/

Opisy wypraw

Sztolnia Rycerska na Dzikowcu

Adam Sza�anda.

Sztolni� Rycersk� w masywie g�ry Dzikowiec, po raz pierwszy odwiedzili�my w listopadzie 2014 roku.

Ciekawo�� wzbudzi�a betonowa obudowa sztolni oraz trudno dost�pny wy�szy poziom wyrobiska.

Zainteresowanie podsyca�y r�ne informacje o tym obiekcie skrupulatnie wy�uskiwane od innych badaczy tych jak�e ciekawych miejsc. O sztolni czyta�em ju� kilka opracowa�, ale postanowi�em odwiedzi� j� z nasz� grup� ze SPELEONU. Z pomoc� Tomka z Grupy Sztolniowej KLIN, bardzo �atwo trafili�my na miejsce. Ch�odny, listopadowy poranek spowodowa� do�� szybkie wej�cie do wn�trza budowli. Jest do�� nisko co przy moim wzro�cie (190 cm) powoduje, �e musze si� do�� mocno pochyli�.

image002

.Wn�trze Sztolni Rycerskiej


Na betonowej obudowie wida� �lady wcze�niejszych penetracji. Elementy, os�aniaj�ce nas przed obsypywaniem lu�nego stropu, posiadaj� ubytki materia�u. Wcale mnie to nie dziwi, gdy� spotka�em si� z pog�oskami a w niekt�rych kr�gach eksplorator�w wr�cz z przekonaniem o depozytach zalegaj�cych w ukrytych, bocznych korytarzach sztolni. Og�lnie dost�pna mapa obiektu, datowana na 1942 rok, faktycznie pokazuje istnienie bocznych odn�g. Je�li wierzy� wspomnianej mapce, to nie s� to zbyt rozleg�e korytarze. Nasze wej�cie mia�o na celu zapoznanie si� z warunkami panuj�cymi w sztolni oraz rozpoznanie potencjalnych niebezpiecze�stw. Grupa dotar�a do miejsca, gdzie przeciskaj�c si� nad obudow� korytarza da si� przej�� do drugiego wy�szego poziomu. Przej�cie jest do�� niebezpieczne z uwagi na sypki rumosz skalny, dodatkowo �liski od lej�cej si� ze stropu wody. Na g�r� poszed� najszczuplejszy ? Karol. Z uwagi na czekaj�ce nas jeszcze tego samego dnia spotkania nie mieli�my czasu na dok�adniejsz� eksploracj�.

,

image004

,Przestrze� za obudow�

Do sztolni wr�cili�my w pa�dzierniku tego roku, Ryszard ? prezes Grupy Sztolniowej KLIN - odprowadzi� nasz� ekip� na parking, dalej ruszyli�my sami. Przy okazji do�� pobie�nie spenetrowali�my okolice wlotu sztolni gdzie znale�li�my resztki metalowych podk�ad�w do szyn kolejki transportuj�cej urobek. Obejrza�em te� niewielkie pomieszczenie na wlocie chodnika. Prowadzi do niego ma�y w�az w pod�odze, niezauwa�any przez wi�kszo�� eksplorator�w. Pomieszczenie jest niewielkie o wymiarach oko�o 3m x 3m wype�nione wod� si�gaj�c� ok. 50 cm poni�ej stropu. Niestety, braki sprz�towe nie pozwoli�y na dokonanie precyzyjnych pomiar�w tego pomieszczenia oraz identyfikacji znajduj�cych si� tam instalacji.

image006

Podziemne pomieszczenie na wlocie sztolni

Cz�� grupy wesz�a do wn�trza Rycerskiej. Celem by�o w miar� dok�adne obejrzenie II poziomu. Liczyli�my na to, �e uda si� tam w�lizn�� kilku osobom. Aby zrealizowa� nasz plan, nale�a�o nieco udro�ni� strome wej�cie, oraz zabezpieczy� przed obsypuj�cymi kamieniami. W tym odcinku, bardzo przyda�o si� do�wiadczenie jaskiniowe i bez zb�dnej ?przebudowy? sztolni uda�o si� nieco poszerzy� otw�r wej�ciowy co znacznie u�atwi�o przedostanie si� na wy�szy poziom. Zasadniczych zmian od poprzedniej wizyty nie stwierdzono. Nie uda�o si� odnale�� nowych chodnik�w czy te� pomieszcze�. Czytaj�c relacje eksplorator�w, analizuj�c dokumenty i ws�uchuj�c si� w fachowe uwagi geolog�w nale�y zwr�ci� uwag� nie tyle na sam� sztolni� wodn� a raczej na ca�y masyw Dzikowca. Wiadomo o kilku sztolniach znajduj�cych si� w tym wzniesieniu. Wiemy z ca�� pewno�ci�, �e od 1941 lub 1942 roku, piecz� nad pracami budowlanymi na Dzikowcu sprawowa�a organizacja TODT, maj�ca do�wiadczenie w budowie obiekt�w militarnych (RIESE, Wilczy Szaniec). Pobliski teren by� zamkni�ty dla postronnych i silnie chroniony. O ile ich prace w sztolni wodnej nie by�y zbyt obszerne, to z uwagi na poblisk� infrastruktur� drogow� i kolejow� sam Dzikowiec stanowi do�� ciekawe miejsce bada�.

,

image008

Plan Sztolni Rycerskiej

Z ca�� pewno�ci� Organizacja TODT nie prowadzi�a prac wy��cznie w sztolni wodnej, do wzmocnienia niestabilnego chodnika w uj�ciu wodnym, nie potrzeba prac OT - do tego wyznaczano cywilne ekipy budowlane. To, czym zajmowano si� w sztolniach ukrytych w masywie Dzikowca w czasie II wojny �wiatowej i jaki by� cel ich budowy na razie pozostaje tajemnic�, podobnie jak wiele innych lokalizacji na terenie Dolnego �l�ska

Poprawiony (poniedziałek, 09 października 2017 08:04)